MAŁŻEŃSTWO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.)


„Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że jak Chrystus umiłował Kościół i wydał  za niego samego siebie, tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.”
(Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes, nry 48,50)


Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:
  • Metryka Chrztu każdego narzeczonego (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu)
  • Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu)
  • Ostatnie świadectwo katechizacji
  • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
  • (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki
  • (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał


WAŻNE INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Kreator strony - przetestuj